Sa Philippine III

NEED AN ESSAY WRITING HELP?
Order now

Inihandini: Marian EloisaBegino

We will write a custom essay sample on
A Fever You Can't Sweat Out by Panic! At the Disco
or any similar topic specifically for you
Do Not Waste
Your Time
HIRE WRITER

Only $13.90 / page

Layunin: Pagkataposngisangarawnatalakayaninaasahannaangmgabataay:

Maunawaannangmabutingmgabataangnapakinggangpabula

Naisusulatngbuodangpabula

Mailarawanangpaguugalingtauhansakwento

PaksangAralin

Pagbasa- AngPagongatangAgila

Sanggunian-KarununganSeryeSaFilipino a few

Kagamitan: ProjectoratPopupBook

Pagpapahalaga- Angpagsisikapatanggantimpalaanatangpagpapabayaaypinarurusahan.

Pamamaraan

GawaingGuro

Magandangumagamgabata

Joshua, maarimobangpangunahanangatingpanalangin?

(Maarikobangmalamankungmeronlumibansaatingklasengayongaraw)

Pagganyak

Mgabatakayobaymahiligsahayop? Sinosainyoangmayalaganghayopsatahanan?

Anu-anongmgakwentoangnabasaniyonaTungkolsamgahayop?

Anoangtawagnatinsaganitonguringkuwento?

Paghawansabalakid

Anu-anoangang gustoniyongmalamansapabula?

Paramasagotnatinangmgakatanunganninyo. Anoangdapatnatinggawinkapagtayoynagbabasa?

Tama! Mahusay

B. Presentasyon(PagbasasaPabula)

AngKunehoatangPagong

IsangarawhabangnaglalakadsiKunehoaynakasalubongniyasiPagong. Palibhasamakupadmaglakadangpagongkayapinagtawananitongkunehoatnilibak. LabisnanainsultoangPagongsamgasinabingKuneho. ParapatunayannanagkakamaliitongakalaayhinamonnyaangKuneho.. GanoonnalamangangkatuwaanngmayabangnaKunehosahamonnaiyonniPagong. Nagtawagpaitongmgakaibiganparamanoodsagagawinnilangkarera. GustoniyanglalonglibakinsiPagongsaharapngkanyangmgakaibiganorasnamataloniyaito. Nakapaligidsakanilaangmgakaibiganghayop. Simatsingangnagbilangparasapag-uumpisangpaligsahan. Handanabakayo. Magkasabaynatumugonsinapagongatkuneho. Magkasabaynganghumakbangangdalawamulasalugarngpag-uumoisahan. Mabilisnanagpalundag-lundagsiKuneho. Halossandalingminutolamangaynaroroonnasiyasapaananngbundok. Nglumingonsiyaaynakitaniyangmalayung-malayoangagwatniyakaypagong. Patuloysakanyangmabagalnapaglakadsipagong, habangpinagtatawanansiyangmganakapaligidnahayop. HindipansinniPagongangpanunuyangmgaito. Patuloysiyasapaglakad, walanglingun-lingon. Samantala, siKunehoay halosmainipnasapaghihintaynamakitasipagongsakanyanglikuran. Ilangulitnabasiyangnagpahinto-hinto, perowalanianinonipagong. Palibhasamalakiangtiwalaniyasasarili, alamniyaangkakayahantumakbongmabilis, ipinasyaniyangmaidlipmunangmakaratingansiyasakalagitnaanngbundok. Tutalnakatitiyaknamansiyangpanalo. Patuloynmansakanyangmabagalnapaglakadsipagongpaakyat, hanggangsamaratingniyaangkalagitnaanngbundok, naraananpaniyasikunehonamahimbingnanatutulogatmalakasnanaghihilik. Nilampasanniyaitoatnagpatuloysiyasapaglakadhanggangsamaratingniyaanghanggananngkanilangkarera. Ngmagisingnamansikunehoaymuliitongtuminginsaibabangbundok, subalithindipa dinmakitasipagong. Humandanasiyangmaglakadmulipaakyatngbundok, subalitganoonnalamanganggulatniyangmatanawsipagongnanaroroonnasaituktokngbundok. Naunahannapalasiya.

Naiintindihanbaangbinasakongpabula?

Nagustuhanniyobaangpabulanaakingbinasa?

Sino-sinoangmgatauhansapabula?

Magaling!

Sinoangnaghamonngkarera?

Pumayagbasikuneho?

Saannaganapangkanilangkarera

Mgabatanaintidihannyobaangbinasakongkwento?

Sinosainyoanggustingmagbuodngkahitlimangpangungusaplamang

Kabuuan(Generalization)

Sinoangpangunahingtauhansakwento?

Dapatbangtularansikuneho?

Sipagongdapatbatularan?

Magalingmukhanganglahataynakahandanaparasaatingpagsusulit. Nakahandanabaanglahat

GawaingMag-aaral

Magandangumagadinpomam!

(Isangbataangpupuntasaharapanparamagdasal)

(Tatayoangbawatliderngpangkatatsasabihinkungsinoanglumibansakanilanggrupo)

Opotitser!

Akopo! MayAsopokame.

Simatsingatangpagongpotitser!

Titserangalamkopo, pabulapo.

Gustoponamingmalamanangmgatauhasapabula.

Sabor pongmalamankungsaannangyarisapabula.

Anu-anopoangkatangianngmgatauhan.

Makinigpongmabuti

Mauponangtuwid.

OpoTitser!

OpoTitser!

Angmgatauhanposapabulaaysipagongatsikuneho

Sipagongpotitser!

OpoTitser!

Sabundokpotitser!

Opotitser!

Nakasalubongnikunehosipagong

Hinamonnyaitopabilisangmakaratingsabundokngunitminaliitnikunehoangkanyangkakayahanperosahulisipagongparinangnagwagi

Sipagongatangkuneho

Hindipodapatmatutotayongtumanggapngatingpagkatalo

Opo1naniwalasyasasariliniyanakayaniyamatalosikuneho

Pagtataya: IlarawanatisulatAngpaguugaliNgnasalawarannaitobasesakwento

-31944119951000

Pagong-

-294005-78232000Kuneho-

-4399461051991

Takdang Aralin:

Ano ang gintong aral sa pabulang si pagong at si kuneho?

Ibuod ang kwento0

Takdang Aralin:

Recto ang gintong aral sa pabulang dans le cas où pagong at si kuneho?

Ibuod ang kwento

Prev post Next post
ESSAY GUIDE
Get your ESSAY template and tips for writing right now