Aral pabulang Essay Examples

Sa Philippine III Inihandini: Marian EloisaBegino Layunin: Pagkataposngisangarawnatalakayaninaasahannaangmgabataay: Maunawaannangmabutingmgabataangnapakinggangpabula Naisusulatngbuodangpabula Mailarawanangpaguugalingtauhansakwento PaksangAralin Pagbasa- AngPagongatangAgila Sanggunian-KarununganSeryeSaFilipino a few Kagamitan: ProjectoratPopupBook Pagpapahalaga- Angpagsisikapatanggantimpalaanatangpagpapabayaaypinarurusahan. Pamamaraan GawaingGuro Magandangumagamgabata Joshua, maarimobangpangunahanangatingpanalangin? (Maarikobangmalamankungmeronlumibansaatingklasengayongaraw) Pagganyak Mgabatakayobaymahiligsahayop? Sinosainyoangmayalaganghayopsatahanan? Anu-anongmgakwentoangnabasaniyonaTungkolsamgahayop? Anoangtawagnatinsaganitonguringkuwento? Paghawansabalakid Anu-anoangang gustoniyongmalamansapabula? Paramasagotnatinangmgakatanunganninyo. Anoangdapatnatinggawinkapagtayoynagbabasa? Tama! Mahusay B. Presentasyon(PagbasasaPabula) AngKunehoatangPagong IsangarawhabangnaglalakadsiKunehoaynakasalubongniyasiPagong. Palibhasamakupadmaglakadangpagongkayapinagtawananitongkunehoatnilibak. LabisnanainsultoangPagongsamgasinabingKuneho. ParapatunayannanagkakamaliitongakalaayhinamonnyaangKuneho.. GanoonnalamangangkatuwaanngmayabangnaKunehosahamonnaiyonniPagong. Nagtawagpaitongmgakaibiganparamanoodsagagawinnilangkarera. GustoniyanglalonglibakinsiPagongsaharapngkanyangmgakaibiganorasnamataloniyaito. Nakapaligidsakanilaangmgakaibiganghayop. Simatsingangnagbilangparasapag-uumpisangpaligsahan. Handanabakayo. Magkasabaynatumugonsinapagongatkuneho. Magkasabaynganghumakbangangdalawamulasalugarngpag-uumoisahan. Mabilisnanagpalundag-lundagsiKuneho. […]

ESSAY GUIDE
Get your ESSAY template and tips for writing right now